Privacyverklaring

Eco Modal Transport & Shipping bvba
Hazopweg Haven 1261
9130 KALLO

Eco Modal verwerkt uw persoonsgegevens en dit doordat u gebruik maakt of gebruik wenst te maken van de diensten van Eco Modal en/of omdat u deze gegevens zelf aan Eco Modal heeft verstrekt.

WELKE GEGEVENS:
Eco Modal verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn om u optimaal van dienst te kunnen zijn dan wel voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Volgende gegevens worden door ons verzameld en verwerkt: e-mailadres - naam - voornaam; - adres - telefoonnummer - ..enz . Deze lijst is niet limitatief.
De verwerking gebeurt volgens de regels van de nieuwe Europese privacy wetgeving, de GDPR/AVG (General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Meer informatie over deze wetgeving kan u vinden op de website van de Privacy Commissie: 
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

DOEL:
Deze gegevens zullen gebruikt worden om, in het kader van het uitvoeren van onze contractuele overeenkomst, met leveranciers, partners , prospecten te communiceren. Deze hebben wij ook nodig om te beantwoorden aan de door u aan ons verzonden vragen alsook voor de uitvoering van de verstrekte opdrachten. Deze informatie zullen we tevens gebruiken om u verder te informeren over diensten die in lijn liggen met de overeenkomst die we al met u hebben. Wanneer er nog geen contractuele overeenkomst is tot stand gekomen zullen wij , mits uw toestemming, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen hetzij telefonisch en/of schriftelijk (per email en/of per post) .

BEWARING:
In contractuele context bewaart Eco Modal uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en/of wettelijke verplicht is om het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan de wettelijk voorgeschreven termijnen.
Indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen zullen uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan : 10 jaar na de beeindiging van onze samenwerking.

BEVEILIIGING:
Eco Modal heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Eco Modal zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken. Indien de rechten van de betrokkenen zijn geschaad, zal er een melding van data lek bij de Privacy Commissie alsook bij de betrokkenen worden gedaan.

DOORGIFTE:
Eco Modal verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden (Binnen of buiten de Europese unie) indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kan hierop te allen tijde verzet aantekenen.
Indien Eco Modal voor diensten gebruik maakt van externe partijen, partners of onderaannemers, zullen ook zij moeten voldoen aan de nieuwe verordening. In een verwerkersovereenkomst zal afgesproken worden dat zij passende beveiligingsmaatregelen dienen te nemen EN hoe deze gecontroleerd kunnen worden.

COOKIES:
Op onze website worden de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Wij proberen deze gegevens zoveel als mogelijk te anonimiseren. Indien u vaststelt dat er andere cookies worden geplaatst, danken wij u ons hiervan te verwittigen zodat wij de nodige maatregelen en aanpassingen kunnen treffen.

RECHTEN:
Tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens bij te houden, hebt U steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kan een verzoek om dit recht uit te oefenen sturen naar info@eco-modal.be Aan uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken , gevolg worden gegeven. Ook als u ons toestemming hebt gegeven uw gegevens te gebruiken, kan deze toestemming ten allen tijde worden ingetrokken.

CONTACT OF KLACHTEN:
Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht bij Jan Beck.
U kan deze bereiken via volgende coördinaten jan@eco-modal.be, 03 5700220.
Indien u meent dat Eco Modal niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

2018

created by commefort